Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/inc_php/framework/functions_wordpress.class.php on line 240 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-content/plugins/simple-facebook-twitter-widget/simple-facebook-page-plugin.php on line 352 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/load.php on line 651 Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/theme.php on line 2240 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-content/plugins/simple-facebook-twitter-widget/simple-facebook-page-plugin.php on line 232 Stadgar OrustMat intresseförening - Orustmat Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
070-348 34 71
info@orustmat.se
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 2425 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 2425 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 2425

Stadgar OrustMat intresseförening

§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är OrustMat intresseförening. Föreningen har sitt säte i Orust kommun.

§ 2 Form & Ändamål
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningen skall arbeta för att främja medlemmarnas intresse för lokalt producerad mat.
-genom inspiration och erfarenhetsutbyte
-genom rådgivning och utbildning i samarbete med lokala och regionala aktörer
-genom marknadsföring och vård av varumärket OrustMat

§ 3 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmötet och styrelsen.

§ 4 Medlemskapet
Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas.
Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på
medlemsmöten och årsmöten.

§ 5 Medlemsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, vilken beslutas av årsmötet.
Medlemsavgift betalas på det sätt som, och inom den tid som, styrelsen bestämmer.

§ 6 Uteslutning
Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt
agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med
kvalificerad majoritet.

§ 7 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första fyra månader.
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Fastställande av röstlängd
6. Årsmötets behöriga utlysande
7. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
8. Revisionsberättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
13. Beslut om antalet ledamöter till föreningens styrelse
14. Val av ordförande
15. Val av kassör
16. Val av övriga ledamöter
17. Val av revisorer
18. Val av valberedning
19. Övriga val
20. Övriga ärenden som årsmötet önskar ta upp
21. Årsmötets avslutning
Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.
Varje medlem äger en röst.
Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock begäras
skriftligen till styrelsen, senast fyra veckor innan mötets genomförande.

§ 8 Extra årsmöte
Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas.
Kallelse skall skickas till medlemmarna senast en vecka i förväg tillsammans med dagordning och
beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.
§ 9 Kallelse till årsmöte och andra meddelanden
Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelsen skall innehålla uppgifter om de ärenden som skall behandlas.
Kallelsen skall utfärdas senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra
årsmöte.
Kallelse till årsmöte och andra meddelanden sker genom e-post eller brev med posten till samtliga
medlemmar.

§ 10 Beslutsformer
För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt.
Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning.
Röstningen sker öppet utom vid personval där någon påkallat sluten omröstning.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.
Vid lika röstetal i andra frågor gäller den mening ordföranden vid årsmötet biträder.

§ 11 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter och inga suppleanter.
Styrelseledamöter väljs av årsmötet för en mandattid på två år. Mandattiden bestäms så att endast
halva antalet styrelseledamöter kan avgå samma år.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

§ 12 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltning utses två revisorer samt en
suppleant för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsmöte.

§ 13 Valberedning
Valberedningen skall vara s.k. rullande och bestå av tre personer som väljs på 1, 2 resp 3 år.
Den vars mandattid är 1 år är sammankallande.

§ 14 Årsredovisning
Styrelsen skall lämna årsredovisningen till revisorerna senast tre veckor före ordinarie årsmöte.
Denna skall bestå av resultat- och balansräkning med tillhörande verifikationer, förvaltningsberättelse,
medlemsförteckning och styrelseprotokoll.
§ 15 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller av dem som styrelsen utser.

§ 16 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår, fr.o.m.1 januari t.o.m 31 december.

§ 17 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande
årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

§ 18 Upplösning
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande
årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.
Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.

logo-pdf-telech   Ladda ner stadgarna som pdf-fil >>

 

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/6/f/orustmat.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4358